• 1st: Algebra 2

  2nd: Algebra 2

  3rd: Algebra 2

  4th: Athletics

  5th: Algebra 2

  6th: Algebra 2

  7th: Conference